South Western Arkansas, The Ouachita mountains.

Photos 1-20 of 29